Representation och gåvor

Regler för minnesgåva och uppvaktning av arbetstagare i Borgholms kommun

MINNESGÅVA – 25 år

Arbetstagare som varit anställd med en tjänstöring av minst 40% i Borgholms kommun i 25 år tilldelas en minnesgåva.

Minnesgåvans storlek skall motsvara 10 % av fastställt prisbasbelopp för januari månad det år minnesgåvan överlämnas.

En gemensam uppvaktning med middag med alla som är föremål för det årets minnesgåva genomförs. Jubilarens närmaste chef, förvaltningschef, kommunchef samt personalchef deltar vid middagen.

UPPVAKTNING

Födelsedag

Vid högtidsdag 50 år ska uppvaktning ske av närmaste chef ,med blommor samt enklare samkväm, tillsammans med de närmaste arbetskamraterna.

Anställningens upphörande/pension

Arbetstagare som varit anställd under minst ett år, skall vid anställningens upphörande uppvaktning ske av närmaste chef med blommor.

Vid pensionsavgång sker uppvaktning av närmaste chef, med blommor samt enklare samkväm, tillsammans med de närmaste arbetskamraterna.

Anställdes dödsfall

Arbetstagare som avlider skall vid begravningsdagen hedras med flaggning samt med blommor och/eller gåva till ändamål enligt dödsboets önskan. Värdet skall motsvara 2,5% av prisbasbeloppet. Resp. förvaltningschef och närmaste chef ansvarar.

 

Kommentarer till ”Minnesgåva” och ”Uppvaktning”

Enklare samkväm är kaffe med tårta eller motsvarande.

Med anställningstid i 25 år medräknas även tid som fullgjorts i korttidsvikariat för de månader som motsvarar minst 40% -tjänst.

Minnesgåvan inhandlas valfritt av den anställde mot faktura. Fakturan på det fastställda beloppet skickas av säljaren till Borgholms kommun. Överstiger köpvärde gåvobelopp, reglerar den anställde detta till säljaren. 

Personalavdelningen meddelar respektive chef vilken personal som är föremål för minnesgåva senast sista maj avsett år.

Arrangemang kring gemensam middag vid årets 25-årsuppvaktning ombesörjes av personalavdelningen.

Kostnad för minnesgåva och uppvaktningar belastar respektive verksamhet.

 

Regler för minnesgåva och uppvaktning av förtroendevald i Borgholms kommun

UPPVAKTNINGAR

Avgång från uppdraget

I samband med avgång från politiskt uppdrag ska uppvaktning ske med blommor och/eller böcker.

Dödsfall

Förtroendevald som avlider skall vid begravningsdagen hedras med flaggning samt med blommor och/eller gåva till ändamål enligt dödsboets önskan. Värdet skall motsvara  2,5% av prisbasbeloppet. Ordförande/vice ordförande i nämnd ansvarar.

   

 
 

Innehållsansvarig: Personalavdelningen

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-07