Avslut

Uppsägning

Uppsägning från arbetstagaren

Då uppsägning sker på arbetstagarens initiativ, gäller enligt AB en uppsägningstid på tre månader för arbetstagare som är tillsvidareanställd och har en sammanhängande anställning sedan minst tolv månader.

En månads uppsägningstid (LAS) gäller för kortare anställningstid och tidsbegränsade anställningar.

Uppsägning på den anställdes begäran BEAB

Uppsägning på den anställdes begäran Borgholms kommun

Uppsägning på den anställdes begäran ÖLK

Uppsägning från arbetsgivaren

En anställning kan upphöra på initiativ från arbetsgivaren genom:

  • uppsägning med uppsägningstid
  • avskedande med omedelbar verkan

Arbetstagare får sägas upp av arbetsgivaren bara om det finns saklig grund för uppsägning, vilket kan vara arbetsbrist eller personliga förhållande. Saklig grund gäller inte om arbetsgivaren kan omplacera till annat arbete hos sig.

Uppsägning från arbetsgivaren skall vara skriftlig.

Uppsägningstider

Vid uppsägning från arbetsgivaren gäller enligt AB sex månaders uppsägningstid, om den anställde haft en sammanhängande anställningstid sedan minst tolv månader.

För övriga arbetstagare – med kortare anställningstid än ett år -  gäller LAS.
Olika uppsägningstider gäller beroende på om anställningsavtalet ingåtts före eller efter den 1 januari 1997. Uppsägningstider är 1-6 månader.

För en arbetstagare som fyllt 57 år och som varit anställd under minst 10 år vid uppsägningstidpunkten är uppsägningstiden ett år. Förutsättning att arbetstagaren sägs upp pga arbetsbrist och har en sammanhängande anställning sedan minst 12 månader.

Tidsbegränsade anställningar som är avsedda att pågå längre än 3 månader är uppsägningstiden för såväl arbetsgivare som arbetstagare 1 månad, om inget annat överenskommits. Arbetsgivaren måste dock kunna visa på skäl motsvarande saklig grund.

En provanställning kan avbrytas utan särskilda skäl med en månads ömsesidig uppsägningstid. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden löpt ut, ska besked om detta lämnas senast vid prövotidens utgång.

Texten ovan är endast en del i en uppsägningsprocess. Vid uppsägning från arbetsgivaren kontaktas alltid personalavdelningen.

 

Rutiner vid upphörande av anställning

Visstidsanställning

  • Senast en månad före att anställningen upphör informeras den anställde, som har företrädesrätt, skriftligt via blankett "Varsel företrädesrätt". Kopia till personalavdelningen och facklig organisation.
  • Blankett "Anmälan om företrädesrätt" skickas underskriven till personalavdelningen.

Tillsvidareanställning

Egen begäran och vid pensionsavgång:

  • Uppsägningsblanketten (original) underskriven av både arbetstagare och chef skickas till personalavdelningen. Kopia till berörd facklig organisation.

När anställning upphör skall närmaste chef informera IT-avdelningen och Servicecenter.

 

Checklista vid avslut av anställning

När en medarbetare slutar sin anställning finn det vissa saker som du som chef ska göra samt säkerställa att medarbetaren gör. Använd checklistan nedan.

Checklista vid avslut av anställning

   

 
 

Innehållsansvarig: Personalavdelningen

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-03